Telefon: +420 725 994 779
Provozní doba: Po-Pá 08:00-16:00

Jak a kdy se řeší zaměření pozemku

Zaměřování a vytyčování pozemků řeší geodet nebo geodetická kancelář. Jedná se o vyznačení hranic pozemku v terénu na základě mapových podkladů, které jsou dostupné z katastru nemovitostí. Tyto práce se na pozemku provádějí například při výstavbě domu, při rozdělování pozemku, ale i v případě, kdy chcete hranice pozemku znovu vyměřit. Co všechno budete potřebovat a kdy se pro zaměření rozhodnout, se dozvíte v našem článku.

Obrázek: Podklady pro zaměření pozemku si obstará geodet.

V jakých situacích se pozemek vyměřuje a vytyčuje?

Práce geodeta je potřeba za těchto okolností:

  • chcete provést kontrolní vytyčení – na pozemku sice vytyčené hranice máte, ale chcete si ověřit, zda jsou správně,
  • chcete oplotit pozemek – kolem svého pozemku chcete vést oplocení, ale nejste si jisti, kudy přesně hranice pozemků vede,
  • chcete postavit dům – stavební pozemek je potřeba zaměřit a vytyčit, aby bylo možné dodržet minimální předepsané odstupy od hranic dalších pozemků,
  • chcete změnit tvar pozemku,
  • chcete pozemek rozdělit na více částí.

Kontrolní vytyčení

Provádí se v případě, kdy chcete mít jistotu, že jsou hranice pozemku skutečně zaměřeny správně. Vzhledem k tomu, že katastr nemovitostí pracuje s nejednotnými katastrálními mapami, může dojít k odchylkám mezi mapovými podklady a skutečností. Zaměřením zjistíte, zda pozemek patří vám nebo je například již majetkem souseda.

V případě, že na pozemku není žádná viditelná hranice (plot, zeď, hraniční znaky), provádí se měření podle dostupných mapových podkladů. Geodet pozemek zaměří, vytyčí, vyhotoví geometrický plán a s jeho výsledky seznámí všechny dotčené osoby. Pokud je hranice pozemků vytyčena plotem nebo zdí, provádí se měření již existujících bodů, které se následně zanesou do geometrického plánu. Podle tohoto plánu se v katastru nemovitostí provedou změny.

Oplocení pozemku

Hranice pozemku je potřeba vytyčit i při stavbě plotu nebo domu na stavebním pozemku. Geometrický plán není potřeba, pokud se hranice vytyčí na základě mapových podkladů z katastru nemovitostí. V tomto případě geodet zpracuje pouze vytyčovací náčrt a také protokol o vytyčení.

Obrázek: O vyměření pozemku zažádejte i při stavbě oplocení pozemku.

Stavba domu

Zaměření pozemku se provádí také při stavbě nové budovy. Je důležité především proto, aby byly dodrženy minimální vzdálenosti od hranice pozemku, ale také od sousedních staveb. Tyto minimální vzdálenosti jsou upraveny zákonem. Aby mohl projektant stavbu na plochu situovat jak polohově, tak výškově, potřebuje vytvořit mapový podklad pro projekt stavby s geodetickým polohovým a výškovým zaměřením pozemku.

Změna tvaru pozemku

Změna tvaru pozemku se nejčastěji řeší kvůli tomu, aby hranice mezi sousedními pozemky měly jednoduchý tvar, nebo aby se pozemky daly smysluplněji a účelněji využít. Geodet provede označení změněných hranic pozemků, následně jejich geodetické zaměření a pro změnu vyhotoví geometrický plán.

Rozdělení či oddělení pozemku

Řeší se zpravidla v situacích, kdy chcete pozemek prodat, darovat nebo jím vypořádat podílové spoluvlastnictví. Geodet v tomto případě provede označení nových hranic pozemků, které budou rozdělovat stávající pozemek, dále geodeticky zaměří nové hranice a vyhotoví geometrický plán pro rozdělení pozemku. Podle něj se nové hranice zaznačí do katastru nemovitostí.

Co je to geometrický plán

Geometrický plán je výsledek zeměměřičské činnosti, který vypracuje geodet. Používá se pro účely katastru nemovitostí. Tvoří nedílnou součást nebo přílohu právní listiny, podle které se v katastru nemovitostí změny provádí.

Jeho vyhotovením a schválením příslušným katastrálním pracovištěm však automaticky nedochází k zápisu a zobrazení změny, ke které v geometrickém plánu došlo. K zápisu změny a jejímu zobrazení dojde až po podání žádosti vlastníkem. Žádost musí vlastník podat na příslušném katastrálním pracovišti.

Zaměření pozemku a věcné břemeno

V případě, že se věcné břemeno vztahuje na celou parcelu, nebudete potřebovat služeb geodeta. Do katastru tuto informaci zapíšete pomocí smlouvy. Práce geodeta budete potřebovat tehdy, pokud se věcné břemeno vztahuje jen k části parcely. V tomto případě musí geodet zaměřit tu část pozemku, na kterou se věcné břemeno vztahuje. Po zaměření následuje vypracování geometrického plánu.

Co všechno je pro zaměření pozemku potřeba

Aby mohl být pozemek správně zaměřen, je potřeba obstarat aktuální i historické mapové podklady a dále informace o průběhu hranic pozemků, které jsou k dostání na katastrálním úřadě. Podklady si můžete vyžádat sami, ale zpravidla se tohoto úkolu ujímá geodet, kterého jste si objednali.

Postup při vytyčování záleží na podkladech, které jsou k dispozici na katastru nemovitostí. Při vytyčování je nutné provést přípravné zaměření skutečného stavu terénu, následně se naměřené hodnoty porovnají s podklady z katastru a připraví se vytyčovací prvky. Geodet musí o změnách prokazatelně informovat všechny vlastníky, kterých se změna týká.

Potřebujete poradit s výběrem nebo zjistit cenu?

Kontaktujte nás, jsme tu pro vás